Restaurant

บริการห้องอาหารและสั่งอาหารใน ห้องพักโรงแรมอาข่ามีบริการอาหาร  และ เครื่องดื่มในห้องพักตลอด  24 ชั่วโมง มีเมนู  อาหารหลากหลายเมนู หลายสไตล์

ไม่ว่าจะเป็นอาหารพม่า อาหารไทย อาหารจีน สไตล์ยุโรปรวมไปถึงอาหารทานเล่นหรือขนม

Leave a Comment